Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij CrossFit Amersfoort heeft aangemeld voor het volgen van CrossFit Training en/ of een ander programma, dan wel deelneemt aan een fittest of andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving 
a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van CrossFit Amersfoort of bij CrossFit Amersfoort zelf. 
b. Ingang van de proefmaand start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving. 
c. Na inschrijving wordt het bedrag van de proefmaand middels een éénmalige incasso geïncasseerd. Na de proefmaand wordt het lidmaatschap niet automatisch verlengd. In overleg wordt na de proefmaand bekeken of een deelnemer de training wenst voort te zetten of te stoppen. 
d. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van CrossFit Amersfoort. 
e. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. 
f. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan CrossFit, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd. 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart met een proefperiode van één kalendermaand onbeperkt CrossFit. Na het aflopen van deze proefmaand stopt de proefmaand zonder verdere verplichtingen.  
b. Na de proefmaand is men vrij om met CrossFit door te gaan of te stoppen . Lidmaatschappen worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand.
c. Lidmaatschappen worden na de proefmaand aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum proefmaand naar rato het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend. Dit restbedrag plus het bedrag van de eerste kalendermaand wordt na aanvang van het lidmaatschap automatisch geïncasseerd. 
d. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
e. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind. 
f. Een opzegging dient bij CrossFit Amersfoort te geschieden middels een daarvoor bestemd opzegformulier. Een opzegging dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door het lid en een medewerker van CrossFit Amersfoort. 
g. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt aan het eind van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor de daarop volgende maand. 
h. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stonering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend. 
i. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan de toezegging tot de trainingen bij CrossFit Amersfoort worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

Vervolg Artikel 3
j. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
k. CrossFit Amersfoort behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld. 
l. CrossFit Amersfoort behoudt zich het recht de toegang tot CrossFit Amersfoort te weigeren indien een lid zich niet houd aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van CrossFit Amersfoort zijn uitstaande contributiegelden invorderbaar.

Artikel 4:  Tijdelijke stopzetting bij Ziekte/ blessure 
In geval van ziekte, een blessure of andere reden waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van CrossFit Amersfoort het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. Een tijdelijke stopzetting kan in overleg met een medewerker bij CrossFit Amersfoort worden geregeld. 

Artikel 5: Openingstijden
CrossFit Amersfoort behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is CrossFit Amersfoort gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. CrossFit Amersfoort houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/ verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid
a. Op CrossFit Amersfoort rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastingsgrenzen aanzitten. Naast de adviezen van Coaches dienen deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn. Deelname aan groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico. CrossFit Amersfoort is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. CrossFit Amersfoort is bevoegd na vermelding aan de clieënt in het lopende trainingsprogramma tijdelijk of voor de verdere duur van het programma een andere personal trainer aan te wijzen. 
b. CrossFit Amersfoort is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. CrossFit Amersfoort is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. CrossFit Amersfoort is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. CrossFit Amersfoort is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van CrossFit Amersfoort. De huisregels staan op de website van www.crossfitamersfoort.nl
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van CrossFit Amersfoort geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij CrossFit Amersfoort akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.